139 Nolu Orman Kadastro Başmühendisliği Personelini görmek için tıklayınız!!
 
 
139 Nolu Orman Kadasto Başmühendisliği Görevleri
 
a) Devlet ormanları ile evvelce sınırlaması yapılmış olup da sınırlandırma sıasında orman olduğu halde orman sınırları dışında kalmış ormanların, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların içinde ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların ormanlarla müşterek sınırları tayin ve tespit etmek,
b) 6831 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine ait uygulamayı yapmak,
c) Orman tahdit veya kadastrosu daha önce yapılmış yerlerde 2/B uygulaması sırasında bağlantı kurulacak gerekli orman sınır noktalarını aplike etmek, 2/B uygulaması sonunda ortaya çıkan yeni orman sınırlarını tespit etmek,
ç) Daha önce tehdidi veya ormankadastrosu yapılan belde ve köylerdeki, ölçüm ve haritalama bakımından tescile esas yeterlikte olmayan ve tapuya tescili yapılmamış olan çalışmaları kadastro müdürlüğünce görevlendirilecek kontrol mühendisinin de katılımı ile tescile hazır hale getirmek,
d) Orman tahdit veya kadastrosu yapılıp ilan edilerek kesinleşmiş ve tapuya tescili yapılmamış olan yerlerde; kadastro müdürlüğünce görevlendirilecek kontrol mühendisinin de katılımı ile en son ilan edilen çalışma esas alınarak vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında aplikasyon, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan yüzölçümü ve fenni hataları tespit etmek, Genel Müdürlüğün bilgisi ve denetimi altında gerekli düzeltmeleri yapmak, usulüne göre ilan etmek ve ilan süresi bitiminde davalı yerler hariç olmak üzere kesinleşme tutanağıtanzim etmek,
e) Orman kadastro uygulaması tamamlanmış yerlerde bu çalışma sonunda oluşan yargı kararlarının gereğini yerine getirmek, yargı kararı uygulama tutanağını tanzim etmek, harita mühendisi tarafından tanzim edilecek yeni harita ve alanlar cetvelini onaylayarak ilgili birimlere göndermek,
f) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun ek 5 inci ve ek 10 uncu maddelerinde belirtilen şart ve durumlarda gerekli çalışmayı yaparak, bilgi ve belgelerini ilgili birimlere teslim etmek,
g) 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen durumlarda gerekli çalışmayı yaparak, bilgi ve belgelerini ilgili birimlere teslim etmek,
ğ) Yukarıda belirtilen çalışmalardan 6831 sayılı Kanun gereğince askı ilanı ile sonuçlandırılması gerekenleri askı ilanı ile sonuçlandırmak,
h) Genel Müdürlükçe ve Bölge Müdürlüğünce verilecek benzeri iş ve işlemleri yapmak.