Etüt Proje Başmühendisliğinin Görevleri
 
1) Bölge Müdürlüğünün görev alanına giren iç ve dış kaynaklı projeler ve planlar ile bunlara ait proje ve proje revizyonlarını hazırlamak hazırlatmak, hazırlanan projeleri proje yapım tekniği yönü ile incelemek, uygulayıcı birimle müştereken onaya hazır hale getirmek, yetkisi içinde olanları onaylamak/onaylanmasını sağlamak, uygulamaların proje doğrultusunda yapılmasını uygulayıcı birimle kontrol etmek,
2) Görev alanı dahilindeki ağaçlandırma, erozyon, sel, çığ kontrolü ile heyelanların önlenmesi, rehabilitasyon ve mera ıslahına konu potansiyel alanları tespit etmek,
3) Bölge Müdürlüğünün Yıllık Etüt-Proje programlarını hazırlamak ve gerçekleşmesini takip etmek,
4) Gerçek ve tüzel kişilerle, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen ağaçlandırma taleplerinin uygulayıcı birimle etüdünü yapmak ve yaptırmak,
5) Orman içi, orman kenarı ile orman dışı hazine arazilerinde teknik açıdan ağaçlandırma, erozyon, sel, çığ kontrolü ile heyelanların önlenmesi, rehabilitasyon ve mera ıslahına uygun alan alanlarda proje tanzimini yapmak ve yaptırmak,
6) Sorumluluk alanı içinde yapılacak olan özel ağaçlandırma, özel imar, ihya ve özel erozyon kontrolü çalışmaları yapmak ve yaptırmak,
7) Süreli cetvelleri düzenleyerek zamanında göndermek,
8) Bölge Müdürlüğünce verilen benzeri görevleri yapmak.